جامعه شناسی

چند کلام درباره فرهنگ منحرف ( خرده فرهنگ منحرف)

http://s9.picofile.com/file/8275627842/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81.png

http://s3.picofile.com/file/8223240800/%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF94.jpg

تعریف لیبرال دموکراسی

یک تعریف اجتماعی و مفهومی از مفاهیم علوم اجتماعی می توانید در زیر دانلود کنیدتعریف لیبرال دموکراسی   

نظام مشارکتی در جامعه شناسیاشتراک سازی و اهمییت آن


تعریف شایسته سالاری و اهمییت موضوع

در این پست با مفهوم شایسته سالاری آشنا می شوید در زیر می توانید دانلود کنیدشایسته سالاری
1 2 >>