جامعه شناسی

تعریف لیبرال دموکراسی

یک تعریف اجتماعی و مفهومی از مفاهیم علوم اجتماعی می توانید در زیر دانلود کنیدتعریف لیبرال دموکراسی   

پدیدار شناسی اجتماعی

فایل زیر حاوی مفهوم پدیدار شناسی اجتماعی از کتاب نظریه های مدرن جامعه شناسی (از پارسونز تا هابرماس) می توانید از آن استفاده نمایید
پدیدار شناسی    

زمینه فکری جورج زیمل

تعریف شایسته سالاری و اهمییت موضوع

در این پست با مفهوم شایسته سالاری آشنا می شوید در زیر می توانید دانلود کنیدشایسته سالاری
اصطلاات تحرک اجتماعی چیست

در این پست ما اصطلاحاتی از تحرک اجتماعی را برای شما قرار می دهیم که موجب رضایت شما قرار بگیرد
اصطلاحات تحرک اجتماعی

1 2 3 4 5 6 >>