جامعه شناسی

نظام مشارکتی در جامعه شناسیاشتراک سازی و اهمییت آن