جامعه شناسی

جامعه شناسی ( سال نو مبارک )

پدیدار شناسی اجتماعی

فایل زیر حاوی مفهوم پدیدار شناسی اجتماعی از کتاب نظریه های مدرن جامعه شناسی (از پارسونز تا هابرماس) می توانید از آن استفاده نمایید
پدیدار شناسی    

ابهامات جامعه شناسی مارکسیستی

نظریه مارکسیستی یکی از نظریه هایی است که کمی دارای ابهامات در مورد نگرش آن به دنیا سرمایه داری و بشریت در زیر فایلی از ابهاماتی در این نظریه قرار میدهیم که شاید بتواند کمک به شما دوستان جامعه شناس در این مورد باشد این مطلب از کتاب مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی نوشته ریمون آرون ترجمه باقر پرهام می باشد
ابهامات جامعه شناسی مارکسیستی
زمینه فکری جورج زیمل

بی طرفی اجتماعی

دوستان علاقه مند به جامعه شناسی شما در لینک زیر می توانید با مفهوم و تعریف بی طرفی اجتماعی آشنا شوید
بی طرفی اجتماعی

1 2 >>