جامعه شناسی

اقتدار از نظر داندورف

در این پست می خواهیم اقتدار را از منظر جامعه شناس معروفی چون دارندورف بررسی و برای شما دوستان قرار دیم


اقتدار از نظر دارندورف

اندیشه کار رالف دارِندورف

دارندورف یکی از نظریه پردازان کارکردگرا بوده که در زیر می توانید مشاهده کنید ( در ادامه مطلب )


 

ادامه مطلب

نظریه کشمکش به عنوان جانشین


نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر

جورج ریتزر

محسن ثلاثی


رفاه چیست

رفاه در یک کلامتاثیر صنعتی شدن و شهرنشین شدن بر خانواده

به تدریج که جامعه از الگوی جامعه کشاورز به صنعتی تغییر میابد هم کارکرد ها و هم اقتدار خانواده همراه با آن دگروگون می شود . شاید عمده ترین پیامد و نتیجه حرکت از خانواده سنتی روستایی به خانواده شهری و صنعتی جدید تحول از نظام خوشیاوندی گسترده به خانواده هسته ای غالب بوده است . با تغییر کارکرد خانواده از حالت یک واحد تولیدی و مصرفی به یک واحد مصرفی صرف دیگر نیازی به استفاده از تعداد بسیار فرزندان و اعضای دیگر خانواده وسیع وجود نداشت که در کارخانوادگی به طور دسته جمعی شرکت جویند. در جامعه صنعتی و شهری یک خانواده پر اولاد دشوارتر می توان هزینه های کمر شکن زندگی را تحمل کرد تا خانواده هایی که فرزندان کمتری دارند. در عصر جدید که تولید اقتصادی از خانواده به کارخانه منتقل شده است برای موسسات آموزشی رسمی ضروری است که نقش بیشتری را در فرایند  اجتماعی شدن ایفا کنند. اغلب آماده شدن برای کار در یک جامعه شهری مستلزم سطح بالای تخصص است که تنها مدارس فنی و حرفه ای و دانشگاهها قادر به ارائه و آموزش آن اند

1 2 >>