جامعه شناسی

توماس هابز و مختصر اندیشه او

توماس هابز در سال ۱۵۸۸ در شهر “وست پورتانگلستان تولد یافت و پس از پایان تحصیلات مقدماتی به اکسفورد رفت که در آن منطق ارسطو و فلسفه اسکولاستیکی تدریس می کردند و پس از پنج سال فارغ التحصیل شد، ولی تحصیلات رسمی را بیهوده و خستگی آور یافت و از آنجا که علاقمند به مطالعه و تحقیق و کاوشگر بود با کوشش فردی خود همت به یافتن معرفت جدید نمود.

وی پس از اتمام تحصیل در آکسفورد، معلم فرزند “ویلیام کاوندیش. V. Cavendish  که از اشراف انگلیسی بود شد. همراهی با این خانواده که بخش بزرگی از عمر هابز را تشکیل داد، اثری قاطع بر روند افکار و زندگی او داشت، او از طریق این خانواده توانست همراه آنها به ایتالیا وفرانسه سفر کند و از تحولات و پیشرفت های علمی آن دوران آگاه گردد و از محفل همین خانواده با عده ای از بزرگان علم و ادب انگلیسی از جمله “فرانسیس بیکن” F. Bacon بزرگترین فیلسوف قرن هفدهم انگلیس آشنا شد. او در دومین سفر اروپائی خود علم هندسه را فراگرفت و سخت مجذوب دقت و  قطعیت احکام آن شد. در سومین سفر اروپائی خود با گاساندی آشنا گردید و تحت تأثیر او مادی گرا شد.

در سال ۱۶۳۷ نخستین کتاب فلسفی اش را به عنوان رساله صغری The little Treatise به رشته تحریردرآورد که در آن بینش مادی خود را از زندگی انسان آشکار کرد.


 

ادامه مطلب

اثبات گرایی

اثبات گرایی آموزه های است مبنی بر ابن که در علوم اجتماعی و در مورد خاص یعنی در کلیه انواع پژوهش های فلسفی،باید روش های علوم طبیعی را دقیقاً رعایت کرد . این واژه تــوسـط کلـود - هـنـری سـن سیمـون (1825 - 1760 )ارائه شد و توسط پیرو وی اگوست کنت ( 1857 - 1789 ) رایج شد . بدین ترتیب اثبات گرایی بر این فرض استوار است که تنها مجرای کسب شناخت، علم است. گروهی از فلاسفه که جمعاً به دایره وین شهرت داشتند در دهه 1920 و 1930در قالب اثبات گرایی منطقی کلیه گزاره ها غیر قابل آزمون از راه تجربه را رد نمود زیرا آنها را کلاً بیهوده می دانستند

گزینش تعقلی چیست

گزینش تعقلی رویکرد نظری موسعی در ارتباط با مطالعه سیاست است که شقوق اصلی آن شامل نظریه گزینش عمومی ، نظریه گزینش اجتماعی ، و نظریه بازی ها است. گزینش تعقلی که گاهی به نظریه سیاسی صوری خوانده می شود در ارائه الگوهای مبتنی بر قواعد شکلی و رویه ای در خصوص آن دسته از کنش های عاقلانه افراد که در راستای نفع شخصی صورت می پذیرد به شدت متاثر از نظریه اقتصادی است. نظریه پردازان گزینش تعقلی از روشی استفاده می کنند که منسوب به توماس هابز است (1679 -1588 ) است و در مکتب فایده گرایانه به کار رفته است و متضمن این فرض است که کنشگران سیاسی کارآمدترین وسایل برای تحقق اهداف گوناگون خود بهره می جویند .