X
تبلیغات
زولا

جامعه شناسی

تحلیل اجتماعی - اقتصادی سرمایه داری

اندیشه مارکس تحلیل و درکی از کارکرد فعلی ، ساخت کنونی و تحول ضروری جامعه سرمایه داری است . کنت درباره آنچه خود جامعه صنعتی می نامد یعنی درباره خصائص عمدهء تمام جوامع نوین نظریه ای داشت تضاد اساسی در اندیشه اوگوست کنت تضاد در بین جوامع گذشته،فئودالی ،نظامی ، و الاهی و جوامع نوین و صنعتی و عملی بود. تردیدی نیست که کارل مارکس نیز به این تضاد توجه دارد و معتقد است که جوامع نوین ،برخلاف جوامع نظامی و الاهی گذشته، جوامع صنعتی هستند اما به جای این که تنازع میان جوامع گذشته و جوامع نوین را در مرکز توجه خویش قرار دهد اندیشه خود را بر تناقض جامعه سرمایه داری نوین که به عقیده ائ تناقضی ست که در جامعه مذکور وجود دارد متمرکز می کند. ( ادامــه را مــطالعه نمــایــد )

 
 در نظام فکری اثباتی کنت تعارضهای کارگران و کارفرمایان از نمود های فرعی ، از آن گونه نقائص جامعه صنعتی که اصلاح آنها نسبتاً آسان است محسوب می شدند و حال آنکه در اندیشه مارکس تعارض های کارگران و کارفرمایان یا به قول مارکسیست ها طبقه کارگر و سرمایه دار واقعیت عمده جوامع نوین است، واقعیتی که طبیعت ذاتی جوامع مذکور را آشکار می کند و در عین حال تحول تاریخی بعدی را به ما نشان می دهد.
اندیشه مارکس تعبیری است از خصلت متناقض و متخاصم جامعه سرمایداری . از یک لحاظ تمامی کارهای کارل مارکس کوششی است برای نشان دادن این نکته که خصلت متخاصم مذکور از ساخت بنیادی نظام سرمایه داری جدایی ناپذیر نیست و در عین حال منشاء حرکت تاریخی است .
تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است. آزاد مردان و بردگان ، نجبا و عوام ، خوانین و رعایا ، استاد کاران و شاگردان خلاصه ، ستمگران و ستمدیدگان که در تاد دائمی رودر روی هم ایستاده اند، نهان یا آشکار در نبردی بی امان بودند که هر بار با واژگونی انقلابی همه جامعه یا با ویرانی مشترک طبقات درگیر در نرد خاتمه یافته است.(بیانیه کمونیستی ، مجموعه آثار ،ج 1 ، ص 162-161 )
(( کتاب مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ریمون آرون ، 1390 )) 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.